POLÍTICA DE PRIVACITAT

Com a part del compliment de l’art. 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CON-SELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), en acceptar la política de privacitat, la base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment-exprés.

A continuació li detallem els següent extrems legals:

1.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament és:

PETRIPARC, SL (en endavant l’organització)
CIF: B60708450
Domicili social: C / Comtes de Bell-lloc, 74 – 78, 08014 – Barcelona
Adreça de correu electrònic: happyparc@happyparc.com

2.- FINALITAT DEL TRACTAMENT

En l’organització tractem la informació que ens facilitin els usuaris amb la finalitat de:

 1.  Gestionar la relació contractual consistent en la prestació del servei.
 2.  Poder atendre sol·licituds rebudes.
 3.  Anàlisi de perfils dels usuaris.
 4.  Realitzar estudis de mercat i estadístiques.
 5.  Gestionar possibles incidències.
 6.  Gestionar els tràmits i comunicacions administratives que puguin derivar-se de la relació amb-contractual.
 7.  Mantenir-lo informat, a través de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà equivalent, de totes aquelles ofertes, productes, serveis i promocions, que puguin ser del seu interès.
 8. Enviar promocions o xecs descompte, sempre que s’hagi acceptat prèviament rebre in-formació comercial.
 9. Es realitzarà un seguiment en la navegació de l’usuari, mitjançant les campanyes o promocions que es realitzin per Facebook, Adwords o qualsevol mitjà digital.

3.- LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment. Les dades sol·licitades en els formularis de contacte són dades obligatòries. Si no complimentar-no podrem atendre la seva sol·licitud, sent el propi sistema el que detecti i l’informi de l’no enviament del missatge.

4.- TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals seran mantinguts mentre es mantingui la vinculació amb l’organització. En finalitzar els mateixos, les dades personals tractades en cadascuna de les finalitats indicades es mantindran durant els terminis legalment previstos o durant el termini que un jutge o tribunal els pugui requerir atenent al termini de prescripció d’accions judicials. Si no hi ha aquest termini legal, fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió o revoqui el consentiment atorga-do.

5.- DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

No es tenen previstes cessions de dades.
L’informem també de l’existència d’Encarregats de Tractament, la legitimitat del tractament és l’execució del contracte de l’encàrrec i amb els quals se signa el degut contracte d’accés a dades per compte de tercers. També es té la deguda diligència a l’hora de triar únicament encarregats que ofereixin garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament sigui conforme amb els requisits del Reglament-ment.

6.- DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS

Els usuaris tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a obtenir sense dilació indeguda de la nostra part la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin o completant les dades personals que siguin incom-complets, inclusivament mitjançant una declaració addicional.
Igualment, l’informem que pot sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre d’altres motius:

 1. Les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d’una altra manera;
 2. L’usuari retiri el consentiment en què es basa el tractament
 3. L’usuari s’oposi al tractament de les seves dades
 4. L’usuari intuís o hagués rebut informació de que les dades personals hagin estat tractats il·lícitament;
 5. Les dades personals hagin de suprimir per al compliment d’una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels estats membres que s’apliqui al responsable del tractament;
 6. Les dades personals s’hagin obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació.

En les següents circumstàncies, podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades:

 1. Quan l’usuari impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud dels mateixos;
 2. Quan el tractament sigui il·lícit i l’usuari web s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús;
 3. Quan l’organització ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’usuari els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions;
 4. Quan l’usuari s’hagi oposat al tractament dels mateixos, mentre es verifica si els motius legítims del res-ponsable prevalen sobre els de l’interessat.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’organització deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exer-cici o la defensa de possibles reclamacions.
Les dades facilitades per l’usuari es basen en el consentiment, de manera que aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment sense que produeixi efectes retroactius.
Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets o per revocar el consentiment pot fer-ho enviant un mail a happyparc@happyparc.com
Finalment li informem que si no contestem en termini a alguna de les seves sol·licituds o no està d’acord amb la nostra contestació pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de dades i exercir una tutela dels seus drets.